Copyright (C) Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o.

Biesterfeld Chemia Specjalna Sp.z.o.o.
ul. Klonowa 4
00-591 Warszawa
Poland

Tel.: +48 22 507 60 10
Fax: +48 22 856 74 11
E-Mail: m.parol(at)biesterfeld.com.pl

Zarząd:
Marek Parol
Matthias Trapmann

Organ rejestrujący/Organ nadzorczy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr i numer rejestru:
0000181437

NIP:
PL1080000065
 
Realizacja i koncepcja:
BIT-SERV GmbH

Oferta informacyjna Biesterfeld Spezialchemie GmbH została sporządzona z wielką starannością i stale jest uaktualniana. Nie gwarantujemy jednak poprawności, kompletności i aktualności zamieszczonych treści.


Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Operator/autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość przedstawionych tu informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec operatora/autora, dotyczące szkód materialnych i niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub brakiem wykorzystania prezentowanych informacji ew. wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji podlegają co do zasady wykluczeniu, chyba że operator/autor ewidentnie zawinił z premedytacją lub dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są wstępne i niewiążące. Operator/autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całości oferty bez specjalnej zapowiedzi lub do okresowego lub całkowitego zaniechania publikacji.

2. Odesłania i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odesłań do stron internetowych osób trzecich („linki“), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność odszkodowawcza ma miejsce jedynie w przypadku gdyby autor znał treść tych stron i miałby możliwości techniczne i praktyczne służące uniemożliwieniu ich wykorzystania w przypadku treści sprzecznych z prawem. W związku z powyższym autor oświadcza niniejszym, iż w momencie zamieszczenia linków, odnośne powiązane strony nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na bieżący i przyszły ich kształt oraz na treści stron powiązanych/linków. W związku z tym autor pragnie niniejszym jednoznacznie zdystansować się od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron/linków, które zostały zmienione po zamieszczeniu odnośnego linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odesłań zamieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej oraz wpisów osób trzecich w udostępnionych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne i w szczególności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem tego rodzaju oferowanych informacji odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której odesłano, a nie ten, który za pośrednictwem linków jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i etykiety
Wszystkie znaki towarowe i marki wymienione w ramach oferty internetowej oraz chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń uregulowaniom obowiązującego prawa o ochronie znaków towarowych i praw posiadania każdorazowych zarejestrowanych właścicieli. Tylko na podstawie samego ich wymienienia nie można wywodzić wniosków, iż znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie opublikowanych, sporządzonych przez autora samodzielnie lub uzyskanych od osób trzecich na podstawie licencji  lub umów obiektów pozostaje wyłączną własnością autora stron. Powielanie lub wykorzystanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, fragmentów nagrań wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych
Strona używa Piwik Web Analytics. Piwik korzysta z tzw. "cookies" -  plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizowanie wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Tworzone przez cookies informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (wraz z jego anonimowym adresem IP)  są zapisywane na naszych serwerach. Będziemy wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej lub Internetu. Będziemy przekazywać te informacje osobom trzecim tylko w przypadkach wymaganych przepisami prawa. Użytkownicy mogą uniemożliwić zainstalowanie cookies na swoim komputerze przez odpowiednie ustawienia softwarowe przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w tym przypadku nie będzie można korzystać w pełnym wymiarze ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Alternatywnie użytkownicy mogą z góry przeszkodzić analizowaniu swoich danych pod następującym adresem: http://piwik.bit-serv.de/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut.

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych na Państwa temat danych w opisany wcześniej sposób i w określonym powyżej celu.

5. Skuteczność niniejszego wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której odesłano do niniejszej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie/ już nie/ nie w pełni odpowiadają, obowiązującemu stanowi prawnemu, nie narusza to ważności pozostałych części dokumentu i jego treści.