Copyright (C) Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o.

Biesterfeld Chemia Specjalna Sp.z.o.o.
ul. Klonowa 4
00-591 Warszawa
Poland

Tel.: +48 22 507 60 10
Fax: +48 22 856 74 11
E-Mail: m.parol(at)biesterfeld.com.pl

Zarząd:
Marek Parol

Organ rejestrujący/Organ nadzorczy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr i numer rejestru:
0000181437

NIP:
PL1080000065
 
Realizacja i koncepcja:
BIT-SERV GmbH

Oferta informacyjna Biesterfeld Spezialchemie GmbH została sporządzona z wielką starannością i stale jest uaktualniana. Nie gwarantujemy jednak poprawności, kompletności i aktualności zamieszczonych treści.


Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Operator/autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość przedstawionych tu informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec operatora/autora, dotyczące szkód materialnych i niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub brakiem wykorzystania prezentowanych informacji ew. wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji podlegają co do zasady wykluczeniu, chyba że operator/autor ewidentnie zawinił z premedytacją lub dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są wstępne i niewiążące. Operator/autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całości oferty bez specjalnej zapowiedzi lub do okresowego lub całkowitego zaniechania publikacji.

2. Odesłania i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odesłań do stron internetowych osób trzecich („linki“), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność odszkodowawcza ma miejsce jedynie w przypadku gdyby autor znał treść tych stron i miałby możliwości techniczne i praktyczne służące uniemożliwieniu ich wykorzystania w przypadku treści sprzecznych z prawem. W związku z powyższym autor oświadcza niniejszym, iż w momencie zamieszczenia linków, odnośne powiązane strony nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na bieżący i przyszły ich kształt oraz na treści stron powiązanych/linków. W związku z tym autor pragnie niniejszym jednoznacznie zdystansować się od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron/linków, które zostały zmienione po zamieszczeniu odnośnego linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odesłań zamieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej oraz wpisów osób trzecich w udostępnionych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne i w szczególności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem tego rodzaju oferowanych informacji odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której odesłano, a nie ten, który za pośrednictwem linków jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i etykiety
Wszystkie znaki towarowe i marki wymienione w ramach oferty internetowej oraz chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń uregulowaniom obowiązującego prawa o ochronie znaków towarowych i praw posiadania każdorazowych zarejestrowanych właścicieli. Tylko na podstawie samego ich wymienienia nie można wywodzić wniosków, iż znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie opublikowanych, sporządzonych przez autora samodzielnie lub uzyskanych od osób trzecich na podstawie licencji  lub umów obiektów pozostaje wyłączną własnością autora stron. Powielanie lub wykorzystanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, fragmentów nagrań wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Polityka prywatności

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych(1) Poniżej podajemy informację o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej www.biesterfeld-spezialchemie.com. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, czyli np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika na stronie.
(2) Administratorem danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jest Biesterfeld Spezialchemie GmbH, Ferdinandstraße 41, 20095 Hamburg
(3) Kontakt w sprawie ochrony danych: privacy(at)biesterfeld.com

§ 2 Informacje o rodzaju i celach przetwarzania oraz o odbiorcach danych osobowych

(1) Za pośrednictwem strony www.biesterfeld-spezialchemie.com przetwarzamy różne rodzaje danych osobowych do rozmaitych celów:
(a) Zbieranie danych osobowych w celach informacyjnych
(1) W przypadku czysto informacyjnego wykorzystywania strony internetowej (a więc bez logowania czy rejestrowania się na stronie lub przekazywania nam informacji w inny sposób) nie zbieramy danych osobowych, z wyjątkiem tych przekazywanych przez Państwa przeglądarkę w celu umożliwienia Państwu wizyty na naszej stronie. Dane te obejmują:
• Adres IP
• Datę i godzinę wysłania żądania
• Różnicę pomiędzy aktualną strefą czasową a Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)
• Treść żądania (konkretna strona)
• Status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
• Przekazane każdorazowo ilości danych
• Stronę internetową, z której wysyłane jest żądanie
• Przeglądarkę
• System operacyjny i jego interfejs
• Język i wersję przeglądarki
(2) Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i za pomocą których miejsce wykorzystujące pliki cookie (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać aplikacji ani instalować wirusów na Państwa komputerze. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika. Informacje o korzystaniu przez Państwa z oferty internetowej, zebrane dzięki użyciu plików cookie, zapisywane są na serwerze usługodawcy w Niemczech. Adres IP będzie przechowywany przez siedem dni po przetwarzaniu. Adres IP nie zostanie zanonimizowany przed zapisaniem.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
a)
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w następującym zakresie:
• cookies sesyjne (umieszczane tymczasowo)
• cookies stałe (umieszczane na określony czas)
• cookies podmiotów trzecich (umieszczane przez usługodawców zewnętrznych)
b) Cookies sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy należą w szczególności cookies sesyjne. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Cookies sesyjne są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.
c) Cookies stałe są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
d) Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od życzeń oraz np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez podmioty trzecie lub wszystkich plików cookie. Informujemy jednak, że wówczas może się zdarzyć, że nie będą Państwo mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 (3) Informacje zapisywane za pomocą plików cookie przechowywane będą oddzielnie z innymi danymi, które mogły zostać podane w naszym serwisie. Gwarantujemy, że nie będziemy łączyć danych plików cookie z Państwami innymi danymi.

(b) Zbieranie danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego
Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach niniejszego formularza kontaktowego, zostaną wykorzystane do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, do nawiązania kontaktu oraz do związanej z tym administracji technicznej. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Podawanie innych danych osobowych niż nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne.

Oprócz praw wskazanych w § 3 mają Państwo także prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym przypadku Państwa dane osobowe zebrane w ramach formularza kontaktowego zostaną usunięte w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Nawet, jeżeli nie wycofają Państwo zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania przez nas Państwa zapytania.

§ 3 Prawa użytkownika strony

(1) W każdej chwili mają Państwo prawo bezpłatnie zażądać od nas informacji o przechowywanych u nas danych dotyczących Państwa, jak również o ich pochodzeniu, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są przekazywane oraz o celu ich przechowywania.
(2) Mają Państwo także prawo zażądać w każdej chwili skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Posiadane uprawnienia również dotyczą prawa do przenoszenia danych. Oprócz tego mogą Państwo w każdej chwili złożyć skargę do odnośnego organu nadzorczego.
(3) Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
(4) Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie bez podania powodu.
(5) Jeżeli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail privacy(at)biesterfeld.com lub listu na adres podany w § 1 ust. 2.
(6) Skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres kontaktowy oraz podanie Państwa danych (lub danych kontaktowych) oznacza, że dane te, do których zaliczają się również dane osobowe, zostaną nam przekazane i przez nas zapisane. Bez Państwa zgody dane te nie zostaną przekazane przez nas osobom trzecim. Danych tych użyjemy wyłącznie do przetworzenia Państwa zapytania. Po wysłaniu opinii, wiadomości e-mail lub wypełnionego formularza kontaktowego mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania tych danych bez podania powodu, a także wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas tych danych.

§ 4 Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy aktualne środki techniczne gwarantujące bezpieczeństwo danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed niebezpieczeństwami związanymi z przesyłaniem danych oraz dostępem do nich osób trzecich. Są one dostosowywane do aktualnego stanu rozwoju technicznego.

§ 5 Okres przechowywania

Państwa dane osobowe przechowujemy z reguły tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są one gromadzone zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Możemy jednak zostać zobowiązani przepisami ustawowymi do przechowywania określonych danych przez odpowiednio dłuższy czas. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przechowywane przez cały ten czas zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności.

§ 6 Matomo

Strona internetowa wykorzystuje Matomo Web Analytics. Matomo używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym także Państwa zanonimizowanego adresu IP), zapisywane są na naszych serwerach. Informacje te będą dla nas przydatne przy analizie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej oraz do opracowywania raportów z aktywności na stronie. Informacje te przekażemy osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy zostaniemy do tego zobowiązany przepisami ustawowymi. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może być utrudnione korzystanie z pełni ze wszystkich funkcji tej witryny. Innym sposobem na wstrzymanie analizy Państwa danych, zanim jeszcze zostanie rozpoczęta, jest kliknięcie poniższego linku: Opt-Out.
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych zgromadzonych w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.

§ 7. Google Maps

Integrujemy mapy od usługodawcy "Google Maps" od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dane przetwarzane przez Google mogą zawierać Twój adres IP i lokalizację, które mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Jednak dane te nie będą gromadzone bez Twojej zgody (zależy to od ustawień urządzenia mobilnego). Więcej informacji na temat Map Google można znaleźć w Polityce prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated

§ 7 Zmiana

Będziemy odpowiednio dostosowywać naszą politykę prywatności w związku z dalszym rozwojem technicznym naszej oferty usług oraz zmieniającymi się uwarunkowaniami ustawowymi. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą udostępniane na naszej stronie internetowej. Dlatego prosimy regularnie zapoznawać się z aktualną wersją polityki prywatności pod adresem https://www.biesterfeld-spezialchemie.com/pl/pl/redakcyjna.html. Wszystkie zmiany w niniejszej polityce prywatności, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, wchodzą w życie w momencie udostępnienia zaktualizowanej polityki prywatności. W sytuacji, gdybyśmy zebrali już informacje dotyczące Państwa i/lub podlegalibyśmy ustawowemu obowiązkowi udzielania informacji, poinformujemy Państwa dodatkowo o istotnych zmianach w naszej polityce prywatności i zwrócimy się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody, jeżeli obowiązek taki wynikałby z przepisów ustawowych.


5. Skuteczność niniejszego wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której odesłano do niniejszej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie/ już nie/ nie w pełni odpowiadają, obowiązującemu stanowi prawnemu, nie narusza to ważności pozostałych części dokumentu i jego treści.